Úřední deska

Výroční zpráva 2013/2014

2013-11-01 08:18, Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA ZAŠOVÁ ve školním roce 2013/2014

Název zařízení: Dětský domov ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení:
telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí ,součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 8
externí – 0
přepočtené úvazky: interní - 8
externí - 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.soc.péče - 2x
kuchařka - 2x
hospodyňka/šv.pradl.,ukl./ - 3x
škol.řemesl. - 1x
účetní - 1x
sos.pracovník - 1x
ved. ŠJ/hospodář - 1x
Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 19
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 19
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 13
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 7
studenti 3
učni 9
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina - počet dětí - 3-5leté - 6-11let - 12-15let - 16 a více - D/CH
1. - 6 - 0 - 0 - 0 - 6 - 1/5
2. - 7 - 0 - 0 - 2 - 5 - 4/3
3. - 6 - 0 - 0 - 4 - 2 - 4/2

Návštěva školských zařízení:

Skupina - MŠ - ZŠ - SŠ - SOU - VŠ - sourozenci
1. - 0 - 0 - 3 - 3 - 0 - 0
2. - 0 - 3 - 0 - 4 - 0 - 4
3. - 0 - 4 - 0 - 2 - 0 - 4
--------------------------------------------------------------------

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 19stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali pracovníci sociální péče
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 8 zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 28.3.2014-1.4.2014
Předmětem inspekční činnosti byla kontrola činnosti podle §174
odst.2 písm.b/a c/ zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním,
základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení podmínek,průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem podle §174 odst.2
písm.b/ zákona č.561/2004 Sb.,a podle zákona č.109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělání a školských služeb.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy podle §174 odst.2
písm.c/zákona č.561/2004 Sb.
Posuzovaným obdobím byly školní roky 2011/2012,2012/2013
a 2013/2014 k termínu inspekční činnosti.
Celkový závěr inspekce: viz protokol ČŠI č.j.ČŠIM-326/14-M.
Další prováděné kontroly:Veřejnosprávní kontrola na místě č.520/2013 /KŘ KÚ Zlín/16.9.-27.9.2013,Okresní státní zastupitelství /2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1xza 3 měsíce,BOZP,PO.

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 19 stálých pracovníků,
8výchovných a 11 provozních.Z celkového počtu 19 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0x MŠ,
7x ZŠ,3x SŠ,9x SOU.
Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti prospěly a postoupily do vyšších ročníků.Jeden chlapec úspěšně složil maturitní zkoušku a pokračuje ve studiu na vysoké škole /Karlova univerzita Praha/.Tři učni složili závěrené učňovské zkoušky a pokračují v návazném   nádstavbovém studiu.Jedna studentka postoupila do 4.ročníku střední školy a v letošním školním roce jí čeká maturitní zkouška.Dva žáci ukončili povinnou školní docházku a byli přijati do zvoleného učebního oboru.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/viz příloha/
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Skutečnost,že jsme nezaznamenali žádný případ závažných přestupků,či trestné činnosti páchané našimi dětmi ,považujeme rovněž za jeden z dílčích úspěchů výchovného procesu v našem domově.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli / s vyjímkou jednoho chlapce,který byl přemístěn nejprve do Diagnostického ústavu Olomouc,později do výchovného ústavu/a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň. .
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 1.9.2014

Datum projednání na poradě: 11.9.2014

Mgr.Jaromír Štěpán
ředitel DD

Příloha č. 1, 2, 3


Výroční zpráva 2012/2013

2015-03-05 15:41, Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA ZAŠOVÁ ve školním roce 2012/2013

Název zařízení: Dětský domov ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení:
telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí (součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel)

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 8
externí – 0
přepočtené úvazky: interní - 8
externí - 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.soc.péče - 2x
kuchařka - 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. - 1x
účetní - 1x
soc.pracovník - 1x
vedoucí ŠJ/hospodář- 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:
Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče ,ZŠ aŠJ OLOMOUC-Svatý Kopeček

Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 20
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 20
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 14
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 10
studenti 3
učni 7
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina - počet dětí - 3-5leté - 6-11let - 12-15let - 16 a více - D/CH
1. - 6 - 0 - 0 - 1 - 5 - 3/3
2. - 7 - 0 - 0 - 2 - 5 - 4/3
3. - 7 - 0 - 1 - 2 - 4 - 2/5
Návštěva školských zařízení:

Skupina - MŠ - ZŠ - SŠ - SOU - VŠ - sourozenci
1. - 0 - 1 - 2 - 3 - 0 - 3
2. - 0 - 4 - 0 - 3 - 0 - 4
3. - 0 - 5 - 1 - 1 - 0 - 2
--------------------------------------------------------------------
Celkem: 20 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 18stálých zaměstnanců.Jedna zaměstnankyně t,č.na mateřské dovolené.
Každá výchovná skupina měla přiděleny výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali asistenti ped._/pracovník soc.péče
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 7zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.Jedna vých.prac.t.č.mateřská.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 25.-28.června 2013.
Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 438/2006 Sb.,kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,ve znění pozdějších předpisů,vykonávané podle § 174 odst.2 písm. D/školského zákona.
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.j.ČŠIM-609/13-M.
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 18 stálých pracovníků,
7ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 20 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
10xZŠ,3x SŠ,7x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Tři studenti úspěšně zvládají studium a postupují do vyšších ročníků /z toho dva do maturitního ročníku/. Z učňovského studia všichni postoupili do vyššího ročníku.Jedna učnice po dosažení plnoletosti a úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek odešla ke svému příteli u kterého má zajištěno bydlení a v návaznosti i zajištěnu práci.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2012/2013 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jedno děvče bylo svěřeno do péče otce a vrátilo se do rodinného prostředí. V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 26.8.2013

Datum projednání na Pedagogické RADĚ 27.8.2013

Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD

Příloha č. 1, 2, 3


Výroční zpráva 2014/2015

2015-11-11 00:19, Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA
Z A Š O V Á
ve školním roce 2014/2015

Název zařízení: Dětský domov
ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení: telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí
součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 6
externí – 0
přepočtené úvazky: interní - 6
externí - 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.v soc.sl./noční/ - 2x
kuchařka - 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. - 1x
účetní - 1x
soc.pracovník - 1x
vedoucí ŠJ/hospodář - 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 19
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 19
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 13
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 8
studenti 3
učni 8
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina počet dětí 3-5leté 6-11let 12-15let 16avíce D/CH

1. 5 - 0 0 5 1/4
2. 7 - 0 1 6 4/3
3. 7 - 3 1 3 5/2
Návštěva školských zařízení:

Skupina MŠ ZŠ SŠ SOU VŠ sourozenci
1. - 0 2 3 - 0
2. - 2 0 5 - 4
3. - 6 1 0 - 7
--------------------------------------------------------------------
Celkem: 19 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny své výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali dva pracovníci v soc. službách.
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 6zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu od 28.3.2014 do 1.4.2014 a bylo kontrolováno období školních roků 2011/2012,2012/2013,2013/2014 k termínu kontroly.
Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 438/2006 Sb.,kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,ve znění pozdějších předpisů,vykonávané podle § 174 odst.2 písm. D/školského zákona.
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.j325/14-M
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17 stálých pracovníků,
6ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 19 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
8xZŠ,3x SŠ,8x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Dva studenti úspěšně zvládají studium a postupují do vyšších ročníků .Jedna studentka bude provádět maturitní zkoušku v podzimním termínu. Z učňovského studia dvě děvčata ukončila studium závěrečnými učňovskými zkouškami a byly přijaty na návazné maturitní studium,ostatní učni postoupili do vyššího ročníku.Dva chlapci po dosažení plnoletosti odešli z domova.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2014/2015 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jeden chlapec byl svěřen do péče prarodičů a vrátil se do rodinného prostředí. V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 31.8.2015

Datum projednání na Pedagogické RADĚ 9.9.2015

Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD


Výroční zpráva 2015/16

2016-09-13 19:40,

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA
Z A Š O V Á
ve školním roce 2015/2016

Název zařízení: Dětský domov
ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení: telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí
součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 6
externí – 0
přepočtené úvazky: interní - 6
externí - 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.v soc.sl./noční/ - 2x
kuchařka - 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. - 1x
účetní - 1x
soc.pracovník - 1x
vedoucí ŠJ/hospodář - 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 21
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 21
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 15
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 6
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 7
studenti 6
učni 8
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina počet dětí 3-5leté 6-11let 12-15let 16avíce D/CH

1. 5 - 0 0 5 2/3
2. 8 - 0 2 6 3/5
3. 8 - 2 2 4 5/3
Návštěva školských zařízení:

Skupina MŠ ZŠ SŠ SOU VŠ sourozenci
1. - 0 3 2 - 0
2. - 2 2 4 - 6
3. - 5 1 2 - 7
--------------------------------------------------------------------
Celkem: 21 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny své výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali dva pracovníci v soc. službách.
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 6zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu od 28.3.2014 do 1.4.2014 a bylo kontrolováno období školních roků 2011/2012,2012/2013,2013/2014 k termínu kontroly.
Předmětem kontroly byla státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb a vybraných ustanovení zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zákona č.563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 438/2006 Sb.,kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,ve znění pozdějších předpisů,vykonávané podle § 174 odst.2 písm. D/školského zákona.
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.j325/14-M
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17 stálých pracovníků,
6ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 21 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
7xZŠ,6x SŠ,8x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Dvě studentky úspěšně zvládají studium a postupují do vyšších ročníků .Dvě studentky budou provádět maturitní zkoušku v podzimním termínu.Dva studenti po dovršení plnoletosti ukončili pobyt v DD a ukončili i studium. Z učňovského studia jedno děvče ukončilo studium závěrečnými učňovskými zkouškami,dva učni neuspěli v 1.ročníku a tento ročník opakují,ostatní postoupili do vyššího ročníku.Dva chlapci po dosažení plnoletosti odešli z domova,jeden chlapec nezvládl po kázeňské stránce pobyt v našem zařízení a byl přemístěn do výchovného ústavu.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2015/2016 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli/ s vyjímkou jednoho chlapce/ a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jedno děvče bylo svěřeno zpět do péče matky a vrátilo se do rodinného prostředí. V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 1.9.2016
Datum projednání na Pedagogické radě:14.9.2016
Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD
Příloha č.1,2,3


Výroční zpráva 2016/2017

2017-09-27 07:04,

Název zařízení: Dětský domov
ZAŠOVÁ
Zřizovatel : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně

Jméno ředitele: Mgr.Jaromír Štěpán

Kontakt na zařízení: telefon: 571634026
fax: 571634026
e-mail: ddzasova@volny.cz

Datum zřízení: 1.1.1995
Celková kapacita: 24 dětí
součástí je ŠJ s kapacitou 40 jídel

Údaje o pracovnících zařízení

Pedagogičtí pracovníci:
počet fyzických osob:interní – 6
externí – 0
přepočtené úvazky: interní - 6
externí - 0
Nepedagogičtí pracovníci:
prac.v soc.sl./noční/ - 2x
kuchařka - 2x
hospodyňka/šv.,pradl.ukl./- 3x
škol.řemesl. - 1x
účetní - 1x
soc.pracovník - 1x
vedoucí ŠJ/hospodář - 1x

Všichni pedagogičtí pracovníci mají příslušné a potřebné
vzdělání pedagogického zaměření /VŠ,SpgŠ-maturita,vych./

Nepedagogičtí pracovníci mají rovněž příslušné vzdělání
opravňující je vykonávat svou profesní funkci.
Údaje o svěřencích

Určený diagnostický ústav:Dětský diagnostický ústav,středisko
výchovné péče ,ZŠ aŠJ
OLOMOUC-Svatý Kopeček
Celkový charakter skladby dětí:
Kapacita zařízení 24
Evidenční stav 15
Počet výchovných skupin 3
Počet svěřenců fyzicky přítomných 15
Počet svěřenců na útěku 0
Počet svěřenců s prodl.pobytem u rodičů 0
Počet svěřenců s nařízenou ÚV 12
Počet svěřenců na PO 0
Počet svěřenců na dohodu 3
Počet svěřenců na zákl.dohody s rodiči 0
Počet svěřenců v péči DPA,DPL 0
Počet svěřenců v péči neurologa 0

Věkové složení:
MŠ 0
ZŠ 9
studenti 3
učni 3
ostatní 0
Rozvrstvení dětí ve výchovných skupinách

Skupina počet dětí 3-5leté 6-11let 12-15let 16avíce D/CH

1. 1 - 0 0 1 1/0
2. 7 - 0 4 3 3/4
3. 7 - 0 3 4 4/3
Návštěva školských zařízení:

Skupina MŠ ZŠ SŠ SOU VŠ sourozenci
- 0 1 0 - 0
2. - 5 1 1 - 2
3. - 4 1 2 - 7
--------------------------------------------------------------------
Celkem: 15 dětí
Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17stálých zaměstnanců.
Každá výchovná skupina měla přiděleny své výchovné pracovníky,noční provoz zajišťovali dva pracovníci v soc. službách.
Výchovná fáze byla celkově zajištěna 6zaměstnanci /viz údaje
o zaměstnancích/.

Údaje o výsledcích inspekce /ČŠI/
Kontrolní školní inspekce proběhla v termínu 1.6.2017-2.6.2017 a 5.6.2017 a bylo kontrolováno období školních roků 2014/2015,2015/2016 a 2016/2017 k termínu kontroly.
Předmětem kontroly bylo hodnocení podmínek,průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného dětským domovem podle §174 odst.2.písm. b)zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č,109/2002 Sb.,o výkonu ústavní výchovy nebo ochrané výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a souvisejících a prováděcích právních předpisů,které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu školského zařízení a jeho souladu s právními předpisy /podle §174,odst.2 písm.c(školského zákona,ve znění pozdějších předpisů.)
Celkový závěr inspekce:Viz protokol ČŠI č.jČŠIZ-460/17-Z a Inspekční zpráva č.j.ČŠIZ-459/17-Z.
Další prováděné kontroly:Okresní státní zastupitelství/2x ročně/,Finanční úřad Valašské Meziříčí ,Veřejnosprávní kontrola ,Okresní správa sociálního zabezpečení,Odbory sociálních věcí příslušných MěÚ/1x za 3 měsíce/,BOZP,PO

Závěr výroční zprávy /zhodnocení činnosti/

Celkovou činnost zařízení zajišťovalo 17 stálých pracovníků,
6ýchovných a 11provozních.Z celkového počtu 15 dětí navštěvovaly školská zařízení děti v těchto počtech:0 MŠ,
9xZŠ,3x SŠ,3x SOU.
/Naší koncepční snahou bylo pokračovat ve vytváření možných optimálních podmínek pro všestraný rozvoj dětí se zajištěním hmotné,výchovné,zdravotní a sociální péče.Nastolený trend z dřívějších let /postupné odbourávání nadměrné organizovanosti a přenesení těžiště výchovy na individuální působení/ se nám v maximální míře osvědčilo a tak jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce.Snažili jsme se o co největší uplatnění určitých prvků rodinné výchovy/zútulnění prostředí,intimní chvilky,důvěrné individuální i společné pohovory apod./.Naše snaha byla motivována vědomím,že jednou ze základních potřeb dítěte je pocit bezpečí a jistoty.Vytvořené přátelské ovzduší a pohoda v domově tomu jistě přispěly ,stejně jako prohloubení vztahu k dětem a pochopení jejich individuálních potíží a problémů.Maximální důraz byl kladen i na volnočasové aktivity dětí /viz vyhodnocení v příloze Výroční zprávy/.Ve výchovně-vzdělávacím procesu všechny děti na ZŠ prospěly a postoupily do vyšších ročníků.
Jedna studentka úspěšně zvládá studium a postupuje do vyššího ročníku .Dvě studentky ukončily studium a vzhledek ke své plnoletosti odešly z dětského domova . Z učňovského studia všichni učni postupují do vyššího ročníku.Dvě děvčata navštěvující ZŠ nezvládla po kázeňské stránce /útěky/ pobyt v našem zařízení a byly přemístěny do výchovného ústavu.
Reprezentování domova na veřejnosti se i v tomto školním roce stalo jedním z našich stěžejních úkolů.Jelikož je nám známo,že široká veřejnost stále ještě pohlíží na dětské domovy s určitým respektem,je naší snahou postupně dokazovat,že tomu je ve skutečnosti úplně jinak.
Ve školním roce 2016/2017 jsme se snažili zúčastnit co nejširšího počtu akcí pořádaných pro děti z dětských domovů jak v našem regionu ,tak v celorepublikové nabídce/vyhodnocení viz příloha/.
Na všech těchto akcích jsme měli možnost porovnávat naše děti s dětmi z ostatních dětských domovů nebo společenských ,kulturních či sportovních organizací.S radostí musíme konstatovat,že naši vždy obstáli velmi dobře ,jak po stránce kázeňské,tak i z hlediska úrovně vědomostí,či sportovní dovednosti.Opět i v tomto školním roce jsme pracovali s dětmi se závažnými poruchami chování hraničícími až s trestnou činností,všichni obstáli/ s vyjímkou dvou děvčat// a tak zústali i nadále v našem zařízení.
Provozně technické a materiální vybavení se snažíme postupně neustále vylepšovat a tím dostat na solidní úroveň.V tomto roce pokračovaly úpravy po rekonstrukci zařízení a postupné dovybavování vnitřních prostor ,jakož i celková úprava venkovního prostoru.
Zdravotní péče je již stabilně dětem poskytována na vysoké úrovni díky velmi dobré spolupráci jak s místními odbornými lékaři,tak s lékaři v nemocnicích ve Valašském Meziříčí,Olomouci či Vsetíně.
Na samotný závěr pár slov k problematice sociální a zdravotní péče.Znovu je nutno připomenout,že samotné umístění dítěte do dětského domova nepovažujeme za vyřešení jeho situace.Plně si současně uvědomujeme i určitý negativní vliv kolektivní ústavní výchovy na vývoj dítěte a proto v určitých fázích plně preferujeme výchovu v náhradních rodinách před trvalou ústavní výchovou.Jedno děvče bylo svěřeno zpět do péče matky a vrátilo se do rodinného prostředí. Jedno děvče /po dosažení plnoletosti/odešlo ke svému příteli/ a v měsíci květnu 2017 se stalo matkou holčičky.V úzké spolupráci s odděleními péče o děti a poradními sbory náhradní rodinné péče, hledáme neustále pro děti,zejména pro ty nejmladší,optimálnější formu náhradní výchovy.Rovněž klademe velký důraz na celkovou spolupráci s psycho sociální sítí v různých regionech,jakož i v rámci jednotlivých možností se snažíme o udržení vazeb dětí na původní rodinu,případně na blízké příbuzné.

Datum zpracování zprávy: 1.9.2017
Datum projednání na Pedagogické radě:14.9.2017
Mgr. Jaromír Štěpán
ředitel DD
Příloha č.1,2,3


Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2017-11-29 22:51,

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2018-01-08 00:12,


Sponzoři

Naši sponzoři »

Doporučujeme

Vánoce, lyžování, volejbal a brandball

Doplnili jsme spoustu fotek z vánoční besídky na které jsme si pochutnali na bramborovém salátu s řízkem, brandballu, kde jsme skončili 4., volejbalu kde jsme poměřili svoje síly se zaměstnanci a letošního lyžování na rališce :)

další informace »

Rychlý kontakt

Dětský domov Zašová
Zašová 172
756 51, Zašová

Tel.: +420 571 634 026
E-mail: ddzasova@volny.cz

Více informací » mapa.png, 10kB